China

Wanhao Business Street 31;
Wanbo Cuihu Garden;
Donghuan Road 511400
Panyu District
Guangzhou
CHINA

Tel.  
+86 136 31359065
Fax  +86 020 39202035
Email: 
callie_18sound@126.com